News
Công đoàn cơ sở công ty cổ phần may Sài Gòn 3 được khen tặng
06/03/2019

Công đoàn cơ sở công ty cổ phần may Sài Gòn 3 được...

Vào ngày 05/01/2019, Công Đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3...

Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 nhận danh hiệu
06/03/2019

Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 nhận danh hiệu

Ngày 13/10/2018, Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 vinh dự được Ủy Ban...

Quỹ "Người Sài Gòn 3"
06/03/2019

Quỹ "Người Sài Gòn 3"

Quỹ “Người Sài Gòn 3” của Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 (quận Thủ Đức,...

Lo cái khó của công nhân
06/03/2019

Lo cái khó của công nhân

Việc làm ý nghĩa của quỹ xuất phát từ lời dạy của Bác: Chung tay chăm...

Công đoàn cơ sở công ty cổ phần may Sài Gòn 3 được khen tặng
24/12/2019

Công đoàn cơ sở công ty cổ phần may Sài Gòn 3 được...

Vào ngày 05/01/2019, Công Đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3...

Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 nhận danh hiệu
24/12/2019

Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 nhận danh hiệu

Ngày 13/10/2018, Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 vinh dự được Ủy Ban...

Quỹ "Người Sài Gòn 3"
24/12/2019

Quỹ "Người Sài Gòn 3"

Quỹ “Người Sài Gòn 3” của Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 (quận Thủ Đức,...

Công đoàn cơ sở công ty cổ phần may Sài Gòn 3 được khen tặng
06/03/2019

Công đoàn cơ sở công ty cổ phần may Sài Gòn 3 được...

Vào ngày 05/01/2019, Công Đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3...

Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 nhận danh hiệu
06/03/2019

Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 nhận danh hiệu

Ngày 13/10/2018, Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 vinh dự được Ủy Ban...

Quỹ "Người Sài Gòn 3"
06/03/2019

Quỹ "Người Sài Gòn 3"

Quỹ “Người Sài Gòn 3” của Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 (quận Thủ Đức,...

Lo cái khó của công nhân
06/03/2019

Lo cái khó của công nhân

Việc làm ý nghĩa của quỹ xuất phát từ lời dạy của Bác: Chung tay chăm...

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second