Thành viên ban kiểm soát
 

Ông BÙI VĂN KIỆT

Trình độ: Cao học
Quá trình: Lần lượt nắm các vị trí tại Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
1999 – 2000: Giám Đốc Xí nghiệp May Hiệp Phước
2000 – 2001: Giám Đốc Xí nghiệp 1 & 2
2001 - 2002: Giám Đốc Xí nghiệp Thịnh Phước
2002 – 2003: Phó phòng Kế hoạch – Xuất nhập khẩu
2003 – 2006: Trưởng Trung tâm Thời trang Senna
2007 – 2009: Chuyên viên
2009 – 2015: Phó phòng Xuất nhập khẩu
2015 - 2016: Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự
2017 - 2018: Phó Phòng Hành chính Nhân sự
  2018 - nay: Trưởng bộ phận IT
Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
 
  Danh sách thành viên HĐQT
   
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second